Tìm luật sư
Thông tin đoàn luật sư

Đoàn luật sư: Bắc Ninh

Ngày thành lập: N/a

Danh sách tổ chức:(xem danh sách)

Danh sách luật sư: 17 (xem danh sách)

Địa chỉ: Bắc Ninh

Hotline:

Bắc Ninh

6. Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh:

Địa chỉ trụ sở: Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại     : 0241.3.826.178

Cuoi trang trong