Tìm luật sư
Thông tin đoàn luật sư

Đoàn luật sư: Liên đoàn luật sư VN

Ngày thành lập: N/a

Danh sách tổ chức:(xem danh sách)

Danh sách luật sư:(xem danh sách)

Địa chỉ: Liên đoàn luật sư VN

Điện thoại: (84) 4 3776 5686

Email: vbf@liendoanluatsu.org.vn

Liên đoàn luật sư VN

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

VIET NAM BAR FEDERATION

Địa chỉ: Số 02, ngõ 102, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 3776 5686 / 3776 5685
Fax: (84) 4 3776 5689
Email: vbf@liendoanluatsu.org.vn, ldlsvietnam@gmail.com

ĐIỀU LỆ

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

 

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946, 1959, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, 1992 đều khẳng định  vai trò, vị trí của luật sư và tổ chức luật sư trong việc giúp đỡ về mặt pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng, của dân tộc và những bước phát triển của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã vượt qua khó khăn thử thách để ngày càng tự khẳng định vai trò, vị trí của nghề luật sư trong xã hội.

Cùng với tiến trình phát triển của nền dân chủ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vai trò, vị trí quan trọng của luật sư ngày càng được khẳng định và nâng cao. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa là quyền cơ bản của con người, từ đó đề cao vai trò của luật sư trong việc góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân trong giai đoạn mới xây dựng, phát triển dân chủ và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các Đoàn Luật sư và các luật sư Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, Đoàn Luật sư thành viên; đồng thời có trách nhiệm quan trọng xây dựng và duy trì các chuẩn mực đạo đức, quy tắc nghề nghiệp luật sư, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý của nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản của luật sư theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quyền, nghĩa vụ của các thành viên Liên đoàn; quan hệ của Liên đoàn với các thành viên của mình, với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước.


ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM (TẠI ĐÂY)

 

 

 

Quy chế làm việc của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, các cơ quan giúp việc và đơn vị trực thuộc của LĐLSVN

Quy chế giám sát tổ chức và hoạt động luật sư

Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát

Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Khen thưởng, kỷ luật

Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Kinh tế, tài chính

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ quốc tế

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng

Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý

Quy chế tổ chức và hoạt động Tạp chí luật sư Việt Nam

Quy chế quản lý và sử dụng Thẻ luật sư

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Quy chế quản lý tài chính và sử dụng tài sản Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 

 
 
1. Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ I:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đoàn Luật sư

1

Luật sư Lê Thúc Anh

Chủ tịch

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Luật sư Nguyễn Văn Thảo

Phó Chủ tịch Thường trực

thành phố Hà Nội

3

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

thành phố Hà Nội

4

Luật sư Trương Trọng Nghĩa

Phó Chủ tịch

thành phố Hồ Chí Minh

5

Luật sư Phạm Hồng Hải

Phó Chủ tịch

thành phố Hà Nội

 

2. Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ II:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đoàn luật sư

1

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh

Chủ tịch

thành phố Hà Nội

2

Luật sư Phan Trung Hoài

Phó Chủ tịch

thành phố Hồ Chí Minh

3

Luật sư Nguyễn Văn Chiến

Phó Chủ tịch

thành phố Hà Nội

4

Luật sư Nguyễn Văn Trung

Phó Chủ tịch

thành phố Hồ Chí Minh

5

 

 

 

6

 

 

 

 

Cuoi trang trong