Tìm luật sư
Thông tin đoàn luật sư

Đoàn luật sư: Thái Nguyên

Ngày thành lập: N/a

Danh sách tổ chức:(xem danh sách)

Danh sách luật sư:(xem danh sách)

Địa chỉ: Thái Nguyên

Hotline:

Thái Nguyên

Đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên:

Địa chỉ trụ sở:  Số 7 đường Cách mạng tháng Tám (trong Sở Tư pháp Thái Nguyên), phường Trưng Vương , thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3 650 530

Cuoi trang trong