THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn học viên gửi đi đào tạo tại Viện Luật quốc tế Hoa Kỳ

(Cập nhật: 2/15/2009 3:41:15 PM)

trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008-2010”

 

 

BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 3787/TB-HĐTC

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn học viên gửi đi đào tạo tại Viện Luật quốc tế Hoa Kỳ trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu

 hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008-2010”

          

           Kính gửi:

Thi hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về vi...

click xem toàn văn:

 

 

 

Tin tức khác

Cuoi trang trong