Tiến trình thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam

(Cập nhật: 2/15/2009 2:57:58 PM)

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất thì các Đoàn luật sư mà Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật hết nhiệm kỳ trong năm 2008 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ để bầu mới Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn luật sư; bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất; đóng góp ý kiến về dự thảo Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và các văn kiện trình Đại hội (40/61 Đoàn luật sư). Các Đoàn luật sư còng lại chưa hết nhiệm kỳ trong năm 2008 thì tổ chức Đại hội Đoàn luật sư để bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất; đóng góp ý kiến về dự thảo Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và các văn kiện trình Đại hội.

          Đại hội của các Đoàn luật sư có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là sự bảo đảm cho thành công của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất và việc thành lập lien đoàn luật sư Việt Nam. Do đó, ngày 16/7/2008 và nagỳ 01/8/2008, Bộ Tư pháp có công văn số 2209/BTP-BTTP và công văn số 2416/BTP-BTTP hướng dẫn các Đoàn luật sư, Sở Tư pháp phối hợp chuẩn bị Đề án tổ chức Đại hội, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ phê duyệt. Ngày 29/8/2008, Bộ Tư pháp ban hành quyết định số 1659/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch theo dõi, hướng dãn, chỉ đạo Đại hội của các Đoàn luật sư.

          Ngày 19/8/2008. Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp có công văn số 68/CV-BCS đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội của các Đoàn luật sư tại địa phương, đặc biệt là cho ý kiến về nhân sự để bầu vào các chức danh lãnh đạo của Đoàn luật sư và đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất.

Tính đến ngày 15/12/2008, trong cả nước đã có 61/61 Đoàn luật sư tổ chức Đại hội, đạt 100% và bầu được 318 đại biểu di dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất.

Từ ngày 23/12/2008 đến ngày 27/12/2008 Hội đồng lâm thời luật sư toàn quốc họp phiên thứ 7 để tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư nhằm hoàn chỉnh văn kiện chuận bị cho Đại hội thành công. Về cơ bản các văn kiện đã tương đối hoàn chỉnh.

Ngày 05/01/2009 Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội luật sư toàn quốc lần thứ nhất ban hành quyết định số 10/QĐ-BCĐ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất kèm theo Đề án Tổ chức Đại hội.

Dự kiến cuối quý I năm 2009 tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất.

 

Luat su viet nam

 

Tin tức khác

Cuoi trang trong